Have a great, positive and beautiful day! Good morning!
Chúc một ngày tốt lành, tích cực và tươi đẹp! Chào buổi sáng!

Even your coffee is surprised you woke up this early.Good morning!
Ngay cả cà phê của bạn cũng ngạc nhiên khi bạn dậy sớm thế này. Chào buổi sáng!

Good Morning! May your coffee be hot and your eyeliner is even.
Chào buổi sáng! Chúc cà phê của bạn nóng và đường kẻ mắt của bạn đều.

Begin each day with a grateful heart. Good morning!
Bắt đầu một ngày với trái tim đầy lòng biết ơn. Chào buổi sáng!

May you start this new day with your beautiful smile and happiness. Good morning!
Chúc bạn bắt đầu ngày mới với nụ cười xinh tươi và hạnh phúc. Chào buổi sáng!

Rise up, start fresh, and see the bright opportunity in each new day. Good morning!
Hãy vươn lên, bắt đầu tươi mới và nhìn thấy cơ hội tươi sáng trong mỗi ngày mới. Chào buổi sáng!

You are amazing! Hope you have a fantastic day. Good morning!
Bạn thật tuyệt! Chúc bạn có một ngày tuyệt vời. Chào buổi sáng!

I wish you have a great day. Good morning!
Tôi mong bạn có một ngày tuyệt vời. Chào buổi sáng!

Good morning my friend, have a fabulous day. Good morning!
Chào buổi sáng bạn của tôi, có một ngày tuyệt vời. Chào buổi sáng!

A good morning hug I am sending to you. Good morning!
Một cái ôm chào buổi sáng tôi đang gửi cho bạn. Chào buổi sáng!

A smile is a great way to start off your day. Have a sweet good morning. Good morning!
Một nụ cười là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày của bạn. Chúc một buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng!

Mornings are better when I talk to you first. Good morning!
Buổi sáng sẽ tốt hơn khi tôi nói chuyện với bạn trước. Chào buổi sáng!

Good morning to you beautiful!
Chào buổi sáng bạn xinh đẹp!

The sun is up, the sky is blue, today is beautiful, and so are you. Good morning!
Mặt trời lên cao, bầu trời trong xanh, hôm nay thật đẹp và bạn cũng vậy. Chào buổi sáng!

I do like mornings better if my mornings started with you.
Tôi thích buổi sáng tốt hơn nếu buổi sáng của tôi bắt đầu với bạn.

My first thought in the morning is always you. Good morning!
Suy nghĩ đầu tiên của tôi vào buổi sáng luôn là bạn. Chào buổi sáng!

I just woke up and you are already on my mind. Good morning sweetheart!
Tôi vừa thức dậy và bạn đã ở trong tâm trí của tôi. Chào buổi sáng em yêu!

You are amazing, remember that. Good morning!
Bạn tuyệt vời Hãy nhớ điều đó. Chào buổi sáng!

Today is a gift and a blessing from God, good morning.
Hôm nay là một món quà và một phước lành từ Chúa, chào buổi sáng.

Want to know a secret? I can’t stop thinking about you. Good morning!
Bạn muốn biết một bí mật? Tôi không thể ngừng nghĩ về bạn. Chào buổi sáng!

Don’t wait! Life goes faster than you think. Good morning!
Đừng chờ đợi! Cuộc sống đi nhanh hơn bạn nghĩ. Chào buổi sáng!

Good morning! Wishing you a great start of the day.
Chào buổi sáng! Chúc bạn có một khởi đầu tuyệt vời trong ngày.

Good morning dear! And I wish you, joy and happiness but above all this, I wish you lots of love throughout your day.
Chào buổi sáng thân yêu! Và tôi chúc bạn, niềm vui và hạnh phúc nhưng trên hết, tôi chúc bạn có nhiều tình yêu trong suốt cả ngày.

It’s the best morning when you wake up next to me, good morning love!
Đó là buổi sáng tuyệt vời nhất khi bạn thức dậy bên cạnh tôi, chào buổi sáng tình yêu!

Good Morning, start your day with a smile on your face.
Chào buổi sáng, hãy bắt đầu ngày mới với nụ cười trên môi.

Nothing is impossible when God is on your side. Good morning.
Không có gì là không thể khi Chúa đứng về phía bạn. Chào buổi sáng.